Activități

Valoarea adăugată a proiectului de cooperare în corelare cu Strategiile de Dezvoltare Locală este dată de posibilitatea de a găsi soluții comune și inovatoare pentru problemele locale. La nivel local, rezultatele proiectului de cooperare sunt:

  • dobândirea de noi abilități tehnice și administrative, abilități și cunoștințe pentru actorii publici și privați direct implicați (operatori locali în agroturism, producători locali, furnizori de servicii turistice, reprezentanți ai administrației publice locale) și indirect (tineri, șomeri, antreprenori, meșteșugari, iubitori de natură și sport);
  • identificarea noilor potențiali parteneri și clienți în sectorul turismului;
  • crearea de noi locuri de muncă;
  • îmbunătățirea competitivității economice și sociale a teritoriului;
  • consolidarea identității teritoriale ;
  • crearea de rețele tematice privind turismul durabil (operatori în agroturism, producători locali, furnizori de servicii turistice și administrații publice locale);
  • crearea și promovarea noilor pachete de eco-turism (operatori în agroturism, producători locali, furnizori de servicii turistice);

Combinația acestor rezultate va duce la realizarea obiectivelor operaționale și va contribui la realizarea obiectivelor generale.

Activitatea 1 - Animarea teritoriului pentru evaluarea resurselor turistice și instruirea actorilor implicați în turism

Subactivitatea 1.1 - Realizarea unei analize de piață (colectarea și analiza datelor din turismul rural desfășurat în teritoriile partenerilor) a datelor privind potențialul turistic de către fiecare partener.

Acțiunea: o analiză cuprinzătoare a tuturor activităților, obiectivelor, întreprinderilor și a altor elemente care contribuie la potențialul turistic al teritoriului.

Unde: teritoriul fiecărui GAL din parteneriat.

Cum: serviciu externalizat

În beneficiul cui: a tuturor actorilor locali implicați în turism din teritoriul partenerilor.

Subactivitatea 1.2 - Instruirea actorilor locali implicați în turism

Acțiunea: actorii locali implicați în turism (antreprenori, reprezentanți ai autoritățiilor publice locale, reprezentanți ai ONG-urilor etc.) vor fi instruiți și informați  în domenii  “slow tourism“, economiei verzi și eco-durabilității, și vor participa la  seminarii privind satele ecologice și cele mai bune practici privind turismul sustenabil, training în marketing pentru antreprenori, se va acorda suportul antreprenorilor prin îmbunătățirea competitivității în special în sectorul eco-sustenabilitate și realizarea unui tutorial video pentru antreprenori. Se va crea o metologie comuna de realizare a instruirilor. Această activitate contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă: schimbări climatice și energie curată, producție și consum durabile, conservarea si gestionarea resurselor naturale, educația și formarea profesională.

Unde: în cadrul a instruirilor organizate; activitate externalizată.

Cum: prin participarea a minim cinci persoane, selecția se va face printr-o procedură de înscriere publică.

În beneficiul cui: a tuturor actorilor locali implicați în turism din teritoriul partenerilor.

Activitatea 2 - Generarea unui proces de lucru comun

Subactivitatea 2.1 - Crearea și elaborarea unei metodologii comune de colectare și analiză a datelor la întâlnirea de deschidere a proiectului

Acțiunea: Crearea unei metodologii comune de colectare și analiză a datelor  din teritoriul fiecărui partener și a unei baze de date comune în care fiecare partener va încărca resursele turistice din teritoriul său. Verificarea bazei de date fiecărui partener va fi încrucișată.

Unde: întâlnirea de deschidere va avea loc în Sardinia, Italia

Cum: colectarea datelor și centralizarea lor într-o bază de date comună, cu sprijinul operatorilor locali și centrelor de informare turistică

În beneficiul cui: a tuturor partenerilor proiectului

Subactivitatea 2.2 - Organizarea a 6 vizite de studiu

Acțiunea: Fiecare GAL va participa la cele 6 vizite de studiu, care au scop crearea a 18 oferte turistice (3 oferte/GAL) și vizitarea celor mai bune practici locale.

Unde: 2 în România,1 în  Bulgaria, 1 în Franta, 1 în Basilicata – Italia și 1 în Sardinia – Italia

Cum: fiecare GAL va selecta reprezentanți din partea GAL-urilor și/sau alți participanți (actori locali selectați pe baza unor criterii de admisibilitate și principiul “primul venit-primul servit“/reprezentanți MADR/AFIR / reprezentanți mass-media) .

În beneficiul cui: a tuturor partenerilor proiectului și actorilor locali implicați în turism din teritoriul partenerilor care vor participa

Subactivitatea 2.3 - Crearea unui concept de marketing (un logo comun, website, clip video, creare pagină facebook, instagram și youtube, crearea unui profil grafic local) pentru promovarea turismului rural în teritoriile partenerilor

Acțiunea: pe baza tuturor evaluărilor va fi dezvoltat un concept de marketing de către parteneri – cu obiective comune, scheme generale de urmat, valori comune și o viziune comună pentru ceea ce ar putea fi o abordare de dezvoltare turistică integrată.

Unde: teritoriul fiecărui GAL din parteneriat.

Cum: colectarea datelor și centralizarea lor într-o bază de date comună, cu sprijinul operatorilor locali și centrelor de informare turistică.

În beneficiul cui: a tuturor actorilor locali implicați în turism din teritoriul partenerilor.

Activitatea 3 - Crearea unei platforme de comunicare pentru promovarea turismului rural

Subactivitatea 3.1 - Crearea unei platforme de comunicare: instrumente digitale de comunicare, manual digital, text și poze

Acțiunea: informațiile corelate de la fiecare partener se vor centraliza într-o platforma comună a proiectului în vederea promovării obiectivelor turistice identificate. GAL-urile vor dezvolta broșuri și materiale informative (și în format digital), care vor fi puse la dispoziția antreprenorilor si utilizate in cadrul participarii la evenimentul internațional în domeniul dezvoltării rurale

Unde: în teritoriul fiecărui partener.

Cum: prin achiziționarea unei firme specializate în domeniu.

În beneficiul cui: a tuturor actorilor locali implicați în turism din teritoriul partenerilor.

Subactivitatea 3.2 - Participarea la un eveniment internațional în domeniul dezvoltării rurale, organizat în Europa (târgul de turism de la Berlin sau orice alt eveniment internațional în domeniul dezvoltării rurale, organizat în Europa), în afara teritoriului partenerilor implicați în proiect și participarea la un eveniment la nivel național în domeniul dezvoltării rurale, în afara teritoriului partenerilor implicați în proiect.

Acțiunea: Eveniment dedicat dezvoltarii rurale.

Unde: în Europa, in Romania.

Cum: printr-o procedură de înscriere publică a celor interesați si vizati de tematica proiectului

În beneficiul cui: a tuturor actorilor locali implicați în turism (antreprenori, reprezentanți ai autoritățiilor publice locale, reprezentanți ai ONG-urilor etc.)din teritoriul partenerilor

Subactivitatea 3.3 - Diseminarea rezultatelor, pe baza unui plan de diseminare

Acțiunea: Diseminarea rezultatelor proiectului către publicul larg, în mod transparent, nediscriminatoriu si gratuit prin utilizarea mijloacelor de comunicare  precum: postare pe web site-ul comun al proiectului, pe pagina proprie a GAL-urilor partenere, publicitate mass-media prin postarea pe paginile de facebook, instagram si youtube comune ale proiectului si/sau organizarea/participarea la evenimente locale.

Unde: În teritoriul fiecărui GAL din România

Cum: prin punerea la dispozitie publicului larg a materialelor proiectului realizate (video, website, pagini de socializare: facebook, instragram, youtube)

În beneficiul cui: a tuturor actorilor locali implicați în turism din teritoriul partenerilor.

Activitatea 4 - Activități de management ale proiectului

Acțiunea: se vor realiza achizițiile necesare implementării proiectului, se vor face angajările/se vor incheia contracte de voluntariat, , se vor depune rapoartele intermediare, se vor depune dosarele de plată, se va urmări graficul de realizare a proiectului, se va urmări planificarea financiară a proiectului, monitorizarea proiectului, se va păstra legătura cu partenerii și Autoritatea de Management.

Unde: teritoriul fiecărui GAL din parteneriat.

Cum: activități de management lunare.

În beneficiul cui: a tuturor actorilor locali implicați în turism din teritoriul partenerilor.

Descrierea narativă a activităților de informare și promovare realizate în beneficiul proiectului (ce acțiuni de promovare/informare se realizează, unde, cum, mijloace, public țintă) și diseminarea către publicul larg a rezultatelor obținute în urma implementării proiectului (materialele rezultate: ex: broșuri, albume, manuale, etc,)

Acțiunea 1

Realizarea a 6 vizite de lucru în Italia, România,  Bulgaria și Franta, care vizează schimbul de bune practici în domeniul turismului durabil și crearea a 18 oferte turistice (3 în fiecare vizită de lucru). La sfârșitul vizitelor de lucru, vor fi semnate protocoale de colaborare locală, care vizează crearea de rețele locale între toți antreprenorii și părțile interesate implicate și 1 protocol transnațional pentru promovarea pachetelor turistice create între antreprenori și actorii implicați. În cadrul fiecărei vizite de lucru vor participa maxim 6 persoane: angajați GAL și/sau reprezentanți ai sectorului turistic și/sau actori locali și/sau reprezentanți MADR/AFIR și/sau reprezentanți mass-media.

Acțiunea 2

Dezvoltarea unui web-site comun și a 3 profiluri în social media (facebook, instagram, youtube), care vizează difuzarea rezultatelor obținute (baze de date, vizite de lucru, hărți locale, oferte turistice, videoclipuri, etc.)

Acțiunea 3

Crearea unui clip video de promovare privind cooperarea Leader și proiectul EnportBeta, promovarea principiilor de sustenabilitate în turismul local, în ceea ce privește capacitatea activităților turistice locale care se pot identifica în rândul comunităților locale și cum prin aceste activități se valorifică produsele locale și obiectivele identificate, se conturează astfel un brand al proiectului.

Acțiunea 4

Participarea la un eveniment internațional în domeniu dezvoltării rurale organizat în Europa, oportunitate de a atrage un grup țintă de elită, un grup țintă nou, care poate să ducă mai departe brand-ul creat. Participarea angajaților/membrilor GAL, împreună cu actori locali care activează în sectorul turismului, reprezentanților mass-media și a reprezentanților agențiilor de turism reprezintă o oportunitate specifică de identificare a unui pachet turistic și locul ideal de a promova un pachet turistic către un grup țintă valoros.

Acțiunea 5

Instruirea  și informarea antreprenorilor locali care activează în domeniul slow tourism, economiei verzi și  eco-durabilității, seminarii privind satele ecologice și cele mai bune practici privind turismul sustenabil, training în marketing pentru antreprenori.

Acțiunile de informare și promovare vor fi puse la dispoziția publicului larg, în mod transparent și nediscriminatoriu, utilizând diferite mijloace de comunicare: postare pe pagina proprie a GAL, website-ul creat in scopul proiectului, care va actualizat de fiecare dată cu informații despre proiect, acțiunile realizate și rezultate, publicitate mass media realizată prin intermediul paginilor de socializare create pentru proiect (instagram, facebook, youtube) etc. Astfel, pentru participarea la activitățile din cadrul proiectului, se pot înscrie diferite persoane din domeniul tursimului, și nu numai (antreprenori, reprezentanți ai autoritățiilor publice locale, reprezentanți ai ONG-urilor etc.) din teritoriul partenerilor. Stabilirea persoanelor care vor participa la implementarea proiectului de cooperare se realizează având la bază criterii de admisibilitate și principiul “primul venit-primul servit” (în limita bugetului disponibil).

Materialele rezultate, precum broșuri și materiale informative, vor fi puse la dispoziția tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit.

Planul de diseminare a rezultatelor proiectului

Planul de acțiune din cadrul proiectului